Privacyverklaring
Gearcraft-Vanhoutte

Jouw privacy is belangrijk voor ons!

We willen jouw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van jou als natuurlijke persoon verwerken en wat de doeleinden zijn. Verder wordt ook uitgelegd welke rechten je hebt om jouw privacy te garanderen en eventueel te verbeteren.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de site en alle diensten van Gearcraft. Deze verklaring dekt op geen enkele wijze het privacybeleid van andere websites waarnaar via hyperlinks op Gearcraft wordt verwezen en waar Gearcraft niet de verantwoordelijkheid over heeft.

Het is belangrijk te weten dat het mogelijk is dat we deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Je kan de mogelijke wijzigingen aan deze verklaring steeds op deze pagina vinden.

1. Wie zijn wij?

Gearcraft verwerkt jouw gegevens als verwerkingsverantwoordelijke. Binnen onze organisatie zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar naargelang van hun taken toegang toe moeten hebben. Indien je bijkomende vragen hebt en/of meer informatie wenst, kan je ons steeds contacteren, ofwel telefonisch, ofwel op ons adres, ofwel via het e-mailadres info@gearcraft.be.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

2.1. Gegevens die we via jou verzamelen

Volgende gegevens verzamelen we rechtstreeks van jou, indien van toepassing:

 • Om te weten wie je bent: naam, voornaam en adresgegevens
 • Om te factureren of betalingen uit te voeren: bankrekeningnummer en BTW nummer
 • Om jou te contacteren: telefoonnummer en e-mail adres
 • Om je een goede gebruikservaring op onze webpagina’s te geven: IP-adres en bezochte pagina’s
 • Om te kunnen oordelen of je in aanmerking komt voor een job bij Gearcraft: CV en sollicitatiegegevens

2.2. Publieke gegevens en gegevens die we onrechtstreeks verzamelen

In sommige gevallen verwerken we ook publieke gegevens.

Het kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, of het gaat om gegevens die je zelf publiek hebt gemaakt, zoals informatie op een website, of gegevens die publiekelijk gepubliceerd staan…

3. Waarom verzamelen we jouw persoonsgegevens?

Naargelang van de situatie hebben wij bepaalde informatie van jou nodig om bepaalde diensten te kunnen aanbieden. De informatie die wij opvragen en waarmee wij jou kunnen identificeren, wordt persoonsgegevens genoemd.

Hieronder kan je per situatie nagaan waarom wij deze persoonsgegevens opvragen en waarvoor jouw persoonsgegevens zullen worden gebruikt.

 • Voor contactpersonen bij klanten of prospecten bij een eerste contactname: jouw gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst die je met ons sluit correct te kunnen voorbereiden of uit te voeren. Doordat je een contract sluit met ons dienen wij te beschikken over de nodige persoonsgegevens om onze dienstverlening te kunnen aanbieden.
  ​De persoonsgegevens die worden verzameld worden administratief en boekhoudkundig verwerkt. Het is mogelijk dat Gearcraft op grond van haar gerechtvaardigde belangen jouw gegevens voor marketingdoeleinden gebruikt.
 • Voor leveranciers: de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst worden verzameld. Het gaat dan voornamelijk om e-mailadressen en telefoonnummers van contactpersonen om een gemakkelijke communicatie mogelijk te maken.
 • Voor werving en selectie (sollicitanten): we verwerken die informatie van kandidaten die nodig is om na te gaan of hij/zij geschikt is voor openstaande of toekomstige vacatures. Afhankelijk van de fase waarin de kandidaat zich bevindt, gaat hier om de minimale informatie die nodig is om de kandidaat te identificeren en te contacteren, tot informatie over kennis, ervaring en genoten opleidingen en alle andere relevante informatie die de potentiële kandidaat verstrekt.
 • Online bezoekers van onze webpagina’s en bedrijfspagina’s op sociale media: om jou een zo goed mogelijke gebruikerservaring te bezorgen en om de veiligheid van jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, maken we gebruik van een aantal technieken die mogelijk persoonlijke informatie, zoals IP adres en informatie over bezochte pagina’s, gebruiken.

4. Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor:

 • De interne communicatie, indien deze noodzakelijk is voor de goede werking van onze organisatie (planning, verslagen, etc.)
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
 • Om overeenkomsten te kunnen voorbereiden en uitvoeren.

Wij verwerken deze persoonsgegevens steeds in overeenstemming met de onder punt 3 vermelde doelen.

Wij werken samen met een aantal derde partijen die toegang tot jouw persoonsgegevens kunnen hebben. Het gaat om de volgende ontvangers/verwerkers:

 • Accountants & consultants in het kader van fiscale ondersteuning
 • ICT-dienstverleners
 • HR-partner

5. Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals omschreven onder punt 3 te verwezenlijken.

Voor klanten, prospecten en leveranciers houden wij de gegevens bij zolang als nodig voor de goede werking van Gearcraft en de verdere uitbouw van het bedrijf. Vanzelfsprekend bewaart Gearcraft de gegevens niet langer als de klanten, prospecten of leveranciers vragen om hun contactgegevens te verwijderen.

Van sollicitanten houden wij de gegevens bij tot 5 jaar na voorstelling of na laatste contactname.

6. Welke rechten kan je uitoefenen ter bescherming van jouw persoonsgegevens?

6.1. Je kan jouw gegevens inkijken

Als je wil bekijken welke persoonsgegevens wij over jou verwerken, dan kan dit door jouw recht op inzage uit te oefenen.

Wij bezorgen je een zo volledig mogelijk overzicht van de persoonsgegevens die over jou worden bijgehouden. Wij kunnen nu reeds bevestigen dat er géén bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden bijgehouden (zoals ras, etnische afkomst, gezondheidsgegevens, gegevens betreffende seksuele geaardheid, …).

Je kan een kopie krijgen van de persoonsgegevens die worden verzameld.

6.2. Je kan jouw gegevens laten verbeteren

Indien er wijzigingen zijn in jouw persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres,…), dan kan je dit steeds laten verbeteren of vervolledigen.

6.3. Je kan jouw gegevens laten verwijderen

Indien je van mening bent dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, d.w.z. zonder hiervoor een correct doel te hebben, dan kan je vragen om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen.

6.4. Je kan vragen dat de verwerking van jouw persoonsgegevens wordt beperkt

Zijn jouw gegevens onjuist en heb je gevraagd om ze aan te passen of meen je dat wij jouw persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, dan kan je vragen om de verwerking ervan te beperken.

Dit betekent dat wij jouw persoonsgegevens enkel en alleen met jouw toestemming verder mogen verwerken. Wij mogen jouw persoonsgegevens wel blijven opslaan, maar mogen er geen verdere verwerkingen mee uitvoeren zonder jouw toestemming, tenzij in het kader van een gerechtelijke procedure, voor de bescherming van natuurlijke personen of rechtspersonen of om gewichtige redenen van algemeen belang.

6.5. Je kan vragen om jouw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een derde partij

Indien je dit wenst, kan je aan ons vragen om de gegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt, aan jou of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. De Verordening voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, zodat dit niet in alle gevallen van toepassing is. Dit moet uiteraard geval per geval worden onderzocht.

6.6. Je kan soms weigeren dat jouw gegevens volledig automatisch worden verwerkt

Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. Wij maken hier echter geen gebruik van.

Mocht dit toch het geval zijn en als je het niet eens bent met zo’n volledig geautomatiseerd proces, dan kan je hiertegen bezwaar indienen, zodat jouw persoonsgegevens niet meer op deze manier worden verwerkt. Ook hier gelden een aantal uitzonderingen, die geval per geval moeten worden beoordeeld.

6.7. Je kan jouw toestemming intrekken

Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming (zie punt 3), kan je deze toestemming te allen tijde intrekken. Wij zullen in dat geval jouw persoonsgegevens verwijderen.

Indien je een of meerdere van deze rechten wilt uitoefenen, gelieve dan contact op te nemen met ons op onderstaand contactadres en duidelijk te specifiëren welk recht je wil uitoefenen.

Bovendien melden we jou dat je steeds een klacht kunt indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien je vindt dat wij jouw rechten zoals hierboven opgenomen niet naleven.

7. Contactgegevens

De contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn:

Gearcraft-Vanhoutte nv
Kalkhoevestraat 32
8790 Waregem

056/60 17 72
info@gearcraft.be

Gearcraft nv

Kalkhoevestraat 32

8790 Waregem

België

T +32 56 60 17 72

developed with the support of

Flanders-investment-trade

Gearcraft nv

Kalkhoevestraat 32

8790 Waregem

België

developed with the support of

Flanders-investment-trade